تبلیغات
مسیحیت در گذر زمان - داستان عشای ربانی
 
مسیحیت در گذر زمان
یکشنبه 22 خرداد 1390 :: نویسنده : ولی الله نصیری

داستان عشای ربانی

 

    «عشاء ربّانی» موضوعی است كه تمام مسیحیان عالم بدون استثناء به آن اعتقاد دارند و به آن عمل میكنند. امّا این موضوع با عبارات مختلفی ممكن است به كار رود. مسیحیان معتقدند كه «یهودای اَسخر یوطی» كه یكی از حوّاریّون عیسی مسیح بوده است سرانجام جای آن حضرت را به یهودیان اطلاع داد و یهودیان هم عیسی مسیح را گرفتند و بر سر دار كردند و بعد او را به خاك سپردند و سپس بعد از دو شب و یك روز عیسی مسیح به آسمان رفت. مسیحیان معتقدند شب آخری كه عیسی مسیح در میان حوّاریّون بود به آنان نان فطیر و شراب خورانید و عنوان كرد كه این نان همان تكّه های بدن من هست و آن شراب را هم عیسی مسیح به عنوان خون خود به آنها داد تا بنوشند. این سنّتی است كه مسیحیان معتقدند عیسی مسیح آن را دستور داده است و تا به امروز این سنّت برقرار است و تمام مسیحیان عالم حدّاقل هر سال یكبار آن را انجام میدهند. كاتولیكها هفته ای یكبار، پروتستانها و ارتودوكسها هم هر ماه یكبار این سنّت را انجام میدهند.

    در واقع، مسیحیان معتقدند كه حوّاریّون با خوردن آن نان (به عنوان گوشت عیسی مسیح) و آن شراب (به عنوان خون عیسی مسیح) جزئی از خود عیسی مسیح و یا در حقیقت، خود عیسی مسیح شدهاند و این عمل یكی از واجبات در تمام فرق مسیحی است و به شدّت به آن اعتقاد دارند!

    امّا به سراغ اناجیل میرویم تا این اعتقاد از كتب خود مسیحیان بر ما روشن شود: «به درستی كه پسر انسان به طوریكه دربارة او مكتوب است رحلت میكند. لیكن وای به حال كسی كه پسر انسان [عیسی مسیح] به واسطة او تسلیم میشود [یهودای اسخر یوطی]. او را بهتر میبود كه تولّد نیافتی و چون غذا میخوردند آن نان را گرفته، بركت داده و پاره كرده بدیشان داد و گفت بگیرید و بخورید كه این جسد من است و پیاله ای گرفته شكر نمود و به ایشان و همه از آن آشامیدند و گفت این است خون من از عهد جدید كه در راه بسیاری ریخته میشود».[1]

    در انجیل دیگر بعد از گفتن همان داستان میگوید: «و همچنین پیاله ای بعد از شام گرفت و گفت این پیالة عهد جدید است در خون من كه برای شما ریخته میشود».[2]

    «به خردمندان سخن میگویم. خود حكم كنید برای آنچه میگویم. پیالة بركت كه آن را تبرّكت میخوانیم آیا شراكت در خون مسیح نیست؟ و نانی را كه پاره میكنیم آیا شراكت در بدن مسیح نِی؟ زیرا كه ما بسیاریم، یك نان و یك تن میباشیم چونكه همه از یك نان قسمت مییابیم».[3]

    « و در روز سوّم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت كردند و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت: شراب ندارند. عیسی به وی گفت: ای زن مرا با تو چه كار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوكران گفت: هرچه به شما می گوید بكنید و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیر یهود نهاده بودند كه هر یك گنجایش دو یا سه كِیل داشت. عیسی بدیشان گفت: قدحها را از آب پر كنید. و آنها لبریز كردند پس بدیشان گفت: الآن بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند؛ چون رئیس مجلس آن آب را كه شراب گردیده بود، بچشید و ندانست كه از كجا است، لیكن نوكرانی كه آب را چشیده بودند، میدانستند. رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت هر كسی شراب خوب را اوّل میآورد و چون مست شدند، بدتر از آن. لیكن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟ و این ابتدای معجزاتی است كه از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر كرد و شاگردانش به او ایمان آوردند و بعد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود به كفر ناحوم آمد و در آنجا ایّامی كم ماندند».[4]

    اوّلاً این چه پیغمبری است كه با مادر خود اینگونه سخن میگوید. ثانیاً، این چه پیغمبری بوده كه معجزة او «شراب» درست كردن بوده است؟ چگونه میشود باور كرد كه شرابی كه زایل كنندة عقل انسانی است معجزة عیسی مسیح بوده است؟

    حال به منابع دست دوّم مسیحیان میرویم. ابتدا سراغ دایره المعارف مسیحیان میگیریم كه البتّه «عشاء ربّانی» در آن به نامهای مختلف بیان شده است: «بدان كه در شب آن روزی كه مسیح مصلوب شد با شاگردان خود در جایی فراهم شده فسح را با ایشان تناول فرمود. از آن پس نان و شراب بدیشان داد و فرمود مادامی كه از این نان خورید و از این شراب آشامید مرا یاد آوری نموده و مرگ مرا ظاهر كرده باشید تا باز آمدنم. اكثر مسیحیان مراعات این قاعده را از جملة فرضیّات شمردند كه باید تا انقضای جهان در كلیسای مسیح مراعات شود و آن را جزء یكی از امتیازات مهمّة هر شخص مسیحی میدانند و این سنّت را اسمهای متعدّد است من جمله «عشاء» زیرا كه در شب بود كه مسیح برای انجام آن با شاگردان فراهم شد. و «عشاء ربّانی» زیرا كه مؤمنین فرصتی مخصوص یافتند تا شكر خود را أدا میكنند. و «شركت» زیر كه با آن با عیسی مسیح و سایر مؤمنین شریك میشوند و «سرّ مقدّس» زیرا كه آن سرّی است كه احدی كنه آن را نخواهد فهمید مگر آنكه به نور ایمان منوّر گردد».[5]

    «آیین دیگری را كه مسیح برقرار فرمود عشاء ربّانی میباشد كه عبارت از غذایی است كه همة افراد مجمع وی در آن شركت مینمایند. بنی اسرائیل به یادگاری خروج از مصر عید فسح را نگاه میداشتند و در ازای این عید، مسیح عشاء ربّانی را برقرار فرمود تا به یادگاری مرگ وی از برای گناهانمان نگاهداری شود. در این عشاء، نان به منزلة جسم مصلوب مسیح در راه نجات ما میباشد و پیاله نشانة ریختن خون وی میباشد».[6]

    البتّه هنگام تكّه تكّه كردن این نان، كشیش باید بر آن دعا بخواند تا متبرّك شود و این دعا هم در انجیل متّی آمده است.[7] سپس نان را در شراب میزنند و تناول میكنند.

    «عیسی دو آیین مقدّس مقرّر فرمود كه میباید در كلیسای او رعایت گردد. اوّلی تعمید است. این آیین در موقع پذیرفتن افراد به عضویّت كلیسا انجام میشود. دوّمی عبارت است از عشاء مقدّس یا شام خداوند. عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدن، به شاگردان خود نان داد و به آنان گفت این است بدن من. همچنین پیالة شراب را به آنان داد و گفت این خون من است. عیسی نان و شراب را نشانه ای از بدن و خون خود قرار داد و به پیروان خود دستور داد كه این آیین مقدّس را به یاد او اجرا كنند. اكنون در كلیساهای سرتاسر جهان این دستور مسیح اجرا میشود. مسیحیان هر چند وقت یكبار در مكانهای عبادتی خود جمع شده و هر یك تكّه ای از نان میخورند و اندكی از عصارة انگور مینوشند و به یاد میآورند كه مسیح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را بوسیلة ایمان در قلوب خویش جای میدهد. مسیحیان از این آیین مقدّس بركات روحانی فراوانی كسب میكنند».[8]

 

    در كلیسای ارتودوكس این مسئله بیشتر مورد توجّه قرار میگیرد و نه تنها برای انسانهای بالغ اعم از پسر و دختر این مراسم اجرا نمیشود، بلكه برای كودكان و خردسالان هم جایی قرار دادهاند.[9] بیانی دیگر از مسیحیان در این باره پا را فراتر نهاده است: «یكی از عناصر اساسی لوترنیزم (پروتستانیزم) عبارت است از دكترین آن دربارة حضور حقیقی مسیح در عشاء ربّانی. الهی دانان لوتری هر نوع عقیده ای را دربارة حضور صرفاً معنوی مسیح در عشاء ربّانی رد میكنند. مسیح در عشاء ربّانی با بدن مادّی خود حاضر است و حضّار، بدن و خون او را با دهان خود تناول میكنند».[10] یعنی میگوید كه در این مراسم نه تنها روح عیسی مسیح حاضر میشود بلكه جسم او نیز حاضر میشود و مسیحیان خود عیسی مسیح را با دهان تناول میكنند.

    در دنیا، حدّاقل یك میلیارد مسیحی وجود دارند كه به این آیین معتقدند. اگر فرض كنیم هر سال تنها یكبار این مراسم را به جا بیاورند، هر ساله یك میلیارد عیسی مسیح خدا به دنیا میآورد! چون مسیحیان معتقدند با خوردن نان و شراب و با خوردن خود گوشت و خون عیسی مسیح خود عیسی مسیح میشوند! با كدام منطق میتوان این مطلب را توجیه كرد؟ مگر خدا تنها یگانه فرزند خویش را نداد تا گناه همة انسانها آمرزیده شود؟ حالا كه همه خود عیسی مسیح شدند؟ این مطلب چگونه با عقل جمع میشود؟

    در برنامة پروتستانها كه نان تكّه تكّه میشود تا آن را بخورند، نان نباید با دندان تكّه تكّه شود چون اعتقاد بر این است كه آن نان گوشت عیسی مسیح است و اگر زیر دندان برود این اهانت به عیسی مسیح است! چطور كشیشی كه با دست خود نان را تكّه تكّه میكند كارش اهانت به گوشت تن عیسی مسیح نیست، امّا اینجا این توهین به ایشان است؟

    نانی كه خورده میشود به عنوان بدن عیسی مسیح آیا هضم میشود یا نمیشود؟ اگر فرض كنیم هضم نشود، با این حساب كه حداقل هر سال یكبار این مراسم اجرا میشود، به طور متوسّط در طول عمر یكنفر باید 50 الی 60 عیسی مسیح در شكم او باشد! اگر هم هضم بشود كه آن نان مقدّس سرنوشت غذاهای دیگر را پیدا میكند و از بدن دفع میگردد!

    موضوع بعد اینكه از نظر علمی قطعی است (اگر چه در اینجا جای بحث علمی این قضیه نیست) كه خوردن شراب تأثیر قطعی بر اعضای بدن میگذارد، از سیستم اعصاب مركزی بگیریم تا دیوارة عروق و كبد و حتّی ژن و كروموزوم. چگونه میشود عیسی مسیح خود شرابخوار بوده باشد و خوردن شراب را بر مردم تجویز كرده باشد؟!

    یقیناً این حرفها حرفهای پیغمبر خدا نیست و این تعالیم آنهایی نیستند كه روشنگر راه ما در دنیا باشند.

پی نوشت ها:

 

    [1] انجیل مرقوس، باب 14، آیة 21 الی 25

 

    [2] انجیل لوقا، باب 22، آیة 20

 

    [3] رسالة اوّل پولس به قُرِنتیان، باب 10، آیة 15

 

    [4] انجیل یوحنّا، باب 2، آیة

 

    [5] قاموس كتاب مقدّس، هاكس: 508

 

    [6] تاریخ كلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، میلر: 42

 

    [7] انجیل متّی، باب 26، آیة 26 و 27: «زیرا كه این است خون من در عهد جدید كه در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود».

 

    [8] مسیحیت چیست: 68

 

    [9] جهان مسیحیت، اینار مولن، انتشارات امیركبیر: 39

 

    [10] همان: 199

 

نوع مطلب :
برچسب ها : عشای ربانی نان فطیر شراب یهودای اسخریوطی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:34 ق.ظ

Great posts. With thanks!
cialis therapie cialis lilly tadalafi safe site to buy cialis online il cialis quanto costa viagra or cialis cialis online canadian drugs generic cialis we like it safe cheap cialis dose size of cialis cialis coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:26 ب.ظ

Whoa plenty of beneficial data!
cialis official site cialis tablets cialis 5 mg effetti collateral no prescription cialis cheap only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis vs viagra cialis 20mg preis cf cialis venta a domicilio cialis sale online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:40 ق.ظ

You said that perfectly!
buy viagra online discount online purchase viagra cheap viagra online uk how to buy viagra online how can you buy viagra cheap online pharmacy uk get a viagra prescription generic viagra pharmacy buy discount viagra online can you buy viagra without a prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:11 ق.ظ

You've made your stand pretty clearly..
only best offers 100mg cialis cialis dosage amounts cialis 5 mg we use it cialis online store compare prices cialis uk overnight cialis tadalafil female cialis no prescription cialis generic availability we choice cialis pfizer india cialis farmacias guadalajara
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:14 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it!
cialis price thailand generic cialis at the pharmacy cialis daily reviews cialis online deutschland canadian drugs generic cialis cialis generic cialis farmacias guadalajara acheter cialis kamagra cialis per paypa cialis generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:15 ق.ظ

Info nicely regarded.!
i want to buy viagra viagra online rx buy a viagra online viagra online usa get viagra online pharmacy sildenafil online viagra cheap how to buy cheap viagra online how much is viagra how get viagra
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:31 ق.ظ
Wonderful items from you, man. I have understand your stuff previous to and you
are just extremely great. I really like what you've received here, really like what you
are stating and the best way wherein you are
saying it. You make it enjoyable and you still care
for to keep it wise. I can't wait to read far more from you.
This is actually a tremendous web site.
شنبه 14 مرداد 1396 08:30 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible article.
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:35 ق.ظ
Good article! We will be linking to this particularly great post on our website.
Keep up the good writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ولی الله نصیری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :